Część I – Postanowienia ogólne
 

1. Zakres Regulaminu Mistrzowskiej Karty Kibica Legii Warszawa
1.1. Regulamin określa zasady i warunki dotyczące:
a) składania wniosków o uczestniczenie w systemie Mistrzowskiej Karty Kibica Legii Warszawa;
b) wydawania i korzystania z Mistrzowskiej Karty Kibica Legii Warszawa, w tym karty zainstalowanej w Telefonie z NFC z usługą MyWallet w sieci T-Mobile;
c) procedury reklamacji związanej z ubieganiem się o wydanie Mistrzowskiej Karty Kibica Legii Warszawa, jej używaniem oraz unieważnieniem;
d) prawa i obowiązki Kibica wobec Legii Warszawa S.A. związane z posiadaniem Mistrzowskiej Karty Kibica Legii Warszawa;
1.2. Wnioskodawca oraz Kibic zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem oraz do jego przestrzegania.

2. Definicje
W Regulaminie, jeżeli kontekst nie wskazuje inaczej, poniższe terminy mają następujące znaczenie:
a) Cennik – dokument wydany przez Klub zawierający zestawienie cen usług związanych z wydaniem, używaniem i unieważnieniem Karty, dostępny w siedzibie Klubu lub na stronie internetowej Klubu legia.com;
b) Dokument tożsamości – dokument potwierdzający tożsamość Kibica, Wnioskodawcy lub ich przedstawiciela ustawowego jak: dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna lub studencka, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość zaopatrzony w wizerunek twarzy i adres zamieszkania;
c) Karta – Mistrzowska Karta Kibica Legii Warszawa, z tymże o ile przepisy Regulaminu nie stanowią inaczej przez „Kartę” należy rozumieć Kartę Standardową oraz Kartę Mobilną;
d) Karta Mobilna – Karta emulowana w Telefonach z NFC z usługą MyWallet;
e) Karta Standardowa – standardowa plastikowa Karta;
f) Kibic – osoba fizyczna, której została wydana Karta;
g) Klub – Legia Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łazienkowska 3, 00 - 449 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000097402, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP: 5261724308, z kapitałem zakładowym w wysokości 12.156.000,00 zł (w całości wpłaconym);
h) NFC4Mobile S. A. – NFC4Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Ludwika Narbutta 32 lok. 2, 02-541 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000474313, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP: 5213654320, będąca agentem realizującym proces dostarczenia Karty Mobilnej na Telefon z NFC z usługą MyWallet wskazany przez użytkownika w sieci T-Mobile;
i) POK – Punkt Obsługi Kibica Klubu;
j) Regulamin – niniejszy Regulamin Mistrzowskiej Karty Kibica Legii Warszawa;
k) Stadion – oznacza obiekt, na którym odbywają się imprezy masowe organizowane przez Klub, na której zgodnie z obowiązującymi Klub przepisami powinna być zapewniona identyfikacja jej uczestników, w szczególności obiekt sportowy położony w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3;
l) Telefon z NFC z usługą MyWallet – telefon komórkowy umożliwiający korzystanie z usługi MyWallet w sieci T-Mobile posiadający system NFC (Near Field Communication);
m) Wnioskodawca – osoba fizyczna ubiegająca się o wydanie Karty.

3. Rodzaje Karty
Wnioskodawca może ubiegać się o wydanie Karty Standardowej albo Karty Mobilnej. Kibic może posiadać wyłącznie jedną aktywną Kartę niezależnie od jej formy. Nie można posiadać jednocześnie Karty Standardowej oraz Karty Mobilnej.

4. Funkcje Karty
4.1. Karta jest dokumentem imiennym identyfikującym jej posiadacza, a także określającą tę osobę jako kibica Klubu.
4.2. Karta zapewnia identyfikację Kibica poprzez: imię, nazwisko, numer PESEL (a w przypadku jego braku – poprzez wskazanie rodzaju, serii i numeru Dokumentu tożsamości Kibica) oraz aktualny wizerunek twarzy Kibica, stosownie do wymogów określonych w art. 13 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 Nr 62, poz. 504. ze zm.).
4.3. Karta Standardowa umożliwia posiadaczowi jej wykorzystanie jako Warszawskiej Karty Miejskiej ZTM, która jest nośnikiem biletów krótkoterminowych i długoterminowych. Zasady wykorzystania Karty Standardowej jako Warszawskiej Karty Miejskiej ZTM określone są w odrębnym regulaminie dostępnym na stronie www.ztm.waw.pl.

5. obsługa kibiców i wnioskodawców
Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, obsługa Kibiców i Wnioskodawców prowadzona jest w POK w godzinach jego pracy. W POK udostępniane są dokumenty, o których mowa w Regulaminie.

 
 
Część II – wyrabianie Karty

 

A postanowienia dotyczące wyrabiania karty standardowej

 

6. wniosek o wydanie karty standardowej
6.1. Kartę Standardową wydaje się na podstawie prawidłowo wypełnionego i złożonego wniosku o wydanie Karty Standardowej.
6.2. Wniosek o wydanie Karty Standardowej należy złożyć osobiście w POK.
6.3. Przy składaniu wniosku o wydanie Karty Standardowej Wnioskodawca zobowiązany jest do podania następujących swoich danych:
a) imię i nazwisko Wnioskodawcy,
b) numer PESEL Wnioskodawcy (jeżeli Wnioskodawca nie posiada numeru PESEL, to zobowiązany jest podać rodzaj, serię i numer Dokumentu tożsamości),
c) wizerunek swojej twarzy, który jest utrwalany przy składaniu wniosku o wydanie Karty Standardowej przez pracownika POK.
6.4. Niezależnie od danych, o których mowa w punkcie powyżej, Wnioskodawca może podać we wniosku o wydanie Karty Standardowej następujące swoje dane:
a) adres zamieszkania,
b) numer telefonu komórkowego,
c) adres poczty elektronicznej.
6.5. Jeżeli Wnioskodawca jest małoletnim, który ukończył 13 lat albo jest osobą ubezwłasnowolnioną częściowo, złożenie wniosku o wydanie Karty Standardowej wymaga zgody jego przedstawiciela ustawowego. Zgoda przedstawiciela ustawowego wyrażana jest poprzez złożenie przez przedstawiciela ustawowego Wnioskodawcy własnoręcznego podpisu na wniosku o wydanie Karty Standardowej.
6.6. Wniosek o wydanie Karty Standardowej dla Wnioskodawcy, który nie ukończył 13 lat albo osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, składa w ich imieniu przedstawiciel ustawowy. We wniosku o wydanie Karty Standardowej należy podać dane dotyczące małoletniego lub ubezwłasnowolnionego Wnioskodawcy, o których mowa w punktach 6.3 i 6.4 wyżej.
6.7. Wnioskodawca lub jego przedstawiciel ustawowy zobowiązani są przed podpisaniem wniosku o wydanie Karty Standardowej do sprawdzenia poprawności danych podanych we wniosku.
6.8. Wnioskodawca oraz przedstawiciel ustawowy Wnioskodawcy składają podpis pod wnioskiem o wydanie Karty Standardowej w obecności pracownika POK.
6.9. Pracownik POK uprawniony jest do żądania od Wnioskodawcy lub jego przedstawiciela ustawowego okazania oryginału Dokumentu tożsamości w celu sprawdzenia danych podanych we wniosku o wydanie Karty Standardowej.

B postanowienia dotyczące wyrabiania karty mobilnej

7. WARUNKI WYDANIA karty MOBILNEJ
7.1. W celu uzyskania Karty Mobilnej Wnioskodawca powinien:
a) posiadać Telefon z NFC z usługą MyWallet zalogowany w sieci telefonii komórkowej z aktywną łącznością z Internetem;
b) posiadać aktywną usługę MyWallet w sieci T-Mobile oraz spełniać warunki określone w Warunkach Oferty Promocyjnej „MyWallet” sieci T-Mobile;
c) zarejestrować się na stronie NFC4Mobile http://www.4tap.pl/legia/, wpisując adres e-mail, numer telefonu, a także imię i nazwisko oraz numer PESEL Wnioskodawcy w sposób określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu;
d) złożyć wniosek o wydanie Karty Mobilnej w POK.
7.2. Do dalszego korzystania z Karty Mobilnej nie jest wymagane zalogowanie się Telefonu z NFC z usługą MyWallet do sieci telefonii komórkowej i łączność z Internetem, jednakże konieczne jest by Telefon z NFC z usługą MyWallet zaopatrzony był w baterię, której stan naładowania umożliwia korzystanie z telefonu przez cały czas trwania imprezy masowej odbywającej się na Stadionie.

8. wniosek o wydanie karty MOBILNEJ
8.1. Kartę Mobilną wydaje się po spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków określonych w punkcie 7 powyżej na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku o wydanie Karty Mobilnej.
8.2. Wniosek o wydanie Karty Mobilnej należy złożyć osobiście w POK.
8.3. Przy składaniu wniosku o wydanie Karty Mobilnej Wnioskodawca zobowiązany jest do podania następujących swoich danych:
a) imię i nazwisko Wnioskodawcy,
b) numer PESEL Wnioskodawcy (jeżeli Wnioskodawca nie posiada numeru PESEL, zobowiązany jest podać rodzaj, serię i numer Dokumentu tożsamości),
c) wizerunek swojej twarzy, który jest utrwalany przy składaniu wniosku o wydanie Karty Standardowej przez pracownika POK.
8.4. Niezależnie od danych, o których mowa w punkcie 8.3 powyżej, Wnioskodawca może podać we wniosku o wydanie Karty Mobilnej następujące swoje dane:
a) adres zamieszkania,
b) numer telefonu komórkowego,
c) adres poczty elektronicznej.
8.5. Jeżeli Wnioskodawca jest małoletnim, który ukończył 13 lat albo jest osobą ubezwłasnowolnioną częściowo, złożenie wniosku o wydanie Karty Mobilnej wymaga zgody przedstawiciela ustawowego. Zgoda przedstawiciela ustawowego wyrażana jest poprzez złożenie przez przedstawiciela ustawowego Wnioskodawcy własnoręcznego podpisu na wniosku o wydanie Karty Mobilnej.
8.6. Wniosek o wydanie Karty Mobilnej dla Wnioskodawcy, który nie ukończył 13 lat albo osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, składa w ich imieniu przedstawiciel ustawowy. We wniosku o wydanie Karty Mobilnej należy podać dane dotyczące małoletniego lub ubezwłasnowolnionego Wnioskodawcy, o których mowa w punktach 8.3 i 8.4 powyżej.
8.7. Wnioskodawca lub jego przedstawiciel ustawowy zobowiązani są przed podpisaniem wniosku o wydanie Karty Mobilnej do sprawdzenia poprawności danych podanych we wniosku.
8.8. Wnioskodawca oraz przedstawiciel ustawowy Wnioskodawcy składają podpis pod wnioskiem o wydanie Karty Mobilnej w obecności pracownika POK.
8.9. Pracownik POK uprawniony jest do żądania od Wnioskodawcy lub jego przedstawiciela ustawowego okazania oryginału Dokumentu tożsamości w celu sprawdzenia danych podanych we wniosku o wydanie Karty Mobilnej.

C postanowienia ogólne dotyczące wyrabiania karty standardowej i karty mobilnej

9. wydanie karty
9.1. Klub zastrzega sobie prawo odmowy wydania Karty bez podania przyczyny.
9.2. Klub odmawia wydania Karty w szczególności:
a) jeżeli Wnioskodawca odmówi podania swoich danych osobowych, o których mowa w punktach 6.3, 7.1 lit. c) i 8.3 powyżej;
b) osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie sądowe, polegające na zakazie wstępu na imprezy masowe (zakaz stadionowy);
c) osobie, wobec której Klub wydał klubowy zakaz stadionowy, polegający na zakazie uczestniczenia w imprezach masowych organizowanych przez Klub (zakaz klubowy);
d) osobie, która posiada już ważną Kartę, z wyłączeniem przypadków związanych w wydaniem duplikatów Karty;
e) odmowy okazania Dokumentu tożsamości przez Wnioskodawcę lub jego przedstawiciela ustawowego;
f) jeżeli Wnioskodawca odmówi uiszczenia opłaty za wydanie Karty;
g) jeżeli Wnioskodawca nie spełnia warunków, o których mowa w punkcie 7 powyżej, jeżeli ubiega się on o wydanie Karty Mobilnej.

10. opłaty za wydanie karty
10.1. Za wydanie Karty Klub pobiera opłatę w wysokości określonej w Cenniku.
10.2. Opłata za wydanie Karty pobierana jest w momencie złożenia wniosku o wydanie Karty.

11. wydanie karty
11.1. Karta Standardowa wyrabiana jest na miejscu niezwłocznie po złożeniu wniosku o wydanie Karty Standardowej bez konieczności ponownego przychodzenia do POK. Wydanie Karty uzależnione jest od przedstawienia przez Wnioskodawcę lub jego przedstawiciela ustawowego Dokumentu tożsamości oraz dokonania pozytywnej weryfikacji danych podanych we wniosku z danymi widniejącymi na Dokumencie tożsamości.
11.2. Karta Mobilna aktywowana jest na telefonie Wnioskodawcy w ciągu kilku minut od złożenia w POK wniosku o wydanie Karty Mobilnej.
11.3. Wnioskodawca zobowiązany jest zweryfikować dane zawarte na Karcie niezwłocznie po jej otrzymaniu. Zmiana danych uwidocznionych na Karcie po opuszczeniu przez Wnioskodawcę POK możliwa jest jedynie poprzez unieważnienie Karty zawierającej błędne dane i wyrobienie nowej Karty oraz po uiszczeniu opłaty za wydanie nowej Karty.
11.4. Karta małoletniego lub ubezwłasnowolnionego Wnioskodawcy wydawana jest wyłącznie ich przedstawicielowi ustawowemu.
11.5. Złożenie wniosku o wydanie Karty równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu.


Część III – Używanie Karty


12. zasady dotyczące używania karty
12.1. Zakazane jest dokonywanie jakichkolwiek zmian na Karcie, w szczególności poprzez przerabianie danych na niej uwidocznionych.
12.2. Kibic nie może odstępować lub oddawać innej osobie swojej Karty.
12.3. Klub uprawniony jest do zablokowania Karty w przypadku ustalenia, iż:
a) dana osoba posługuje się nie swoją Kartą,
b) Kibic posługuje się Kartą przerobioną bądź w jakikolwiek sposób zmodyfikowaną.
12.4. W sytuacjach, o których mowa punkcie 12.3 powyżej, Klub nie zwraca kosztów poniesionych przez Kibica związanych z wydaniem Karty.

13. kontrola karty
13.1. Do przeprowadzania kontroli Karty uprawnione są osoby upoważnione przez Klub i posiadające stosowne identyfikatory służbowe lub osoby upoważnione przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
13.2. Podczas imprezy masowej odbywającej się na Stadionie Kibic zobowiązany jest posiadać ważną Kartę.
13.3. Na każde żądanie uprawnionej osoby Kibic powinien przedstawić swoją Kartę Standardową lub Kartę Mobilną (poprzez okazanie Telefonu z NFC z usługą MyWallet) w sposób umożliwiający weryfikację ważności Karty, informacji personalnych w niej zawartych oraz jej cech specyficznych. Procedura weryfikacji Karty Mobilnej szczegółowo opisana jest w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

14. ważność karty
14.1. Karta zachowuje ważność do momentu wydania nowej Karty lub upłynięcia daty jej ważności, jeśli taka została na Karcie określona.
14.2. Kibic w każdym momencie może żądać unieważnienia Karty lub usunięcia danych osobowych z systemu obsługującego Karty w zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności przez przepisy ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 Nr 62, poz. 504. ze zm.). Wniosek o usunięcie danych osobowych z systemu obsługującego Karty traktowany jest jednocześnie jako wniosek o unieważnienie Karty.
14.3. W celu unieważnienia Karty Kibic zobowiązany jest do osobistego złożenia w POK pisemnego wniosku o unieważnienie Karty. Jeżeli Kibic żąda również usunięcia danych osobowych z systemu obsługującego Karty powinien zaznaczyć tą okoliczność we wniosku.
14.4. Kibic, który utracił Kartę, zobowiązany jest o tym fakcie niezwłocznie poinformować Klub. Klub niezwłocznie unieważnia Kartę, co do której otrzymał zgłoszenie.
14.5. Kibic, który utracił telefon komórkowy z zainstalowaną Kartą Mobilną lub w inny sposób utracił Kartę Mobilną, zobowiązany jest o tym fakcie niezwłocznie poinformować NFC4Mobile oraz Klub. Klub niezwłocznie unieważnia Kartę, co do której otrzymał zgłoszenie.
14.6. Wydanie duplikatu Karty następuje po złożeniu wniosku o wydanie Karty w sposób określony w Regulaminie za opłatą określoną w Cenniku.

15. modyfikacja danych zawartych na karcie
15.1. W przypadku zmiany danych osobowych, zgodnych z nowym Dokumentem tożsamości, Kibic zobowiązany jest do wyrobienia nowej Karty oraz podania nowych danych osobowych w POK. Wyrobienie nowej Karty Mobilnej możliwe jest po dokonaniu modyfikacji danych na stronie internetowej NFC4Mobile.
15.2. Do procedury zmiany danych osobowych Kibica zawartych w Karcie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące składania wniosku o wydanie Karty oraz wydawania Karty.
15.3. Za wydanie nowej Karty związanej ze zgłoszoną zmianą danych osobowych Kibica Klub pobiera opłaty określone w Cenniku.


Część IV – Reklamacje


16. PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI
16.1. Klub nie ponosi odpowiedzialność za poprawność działania Telefonu z NFC z Usługą MyWallet lub usługi MyWallet. W tym zakresie reklamacje powinny być składane do właściwego dostarczyciela usług.
16.2. Reklamacje dotyczące Karty Kibic składa w formie pisemnej w POK, w systemie on-line poprzez Strefę Kibica (www.legia.com/bilety) lub wysyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając:
a) imię i nazwisko Kibica,
b) numer PESEL Kibica,
c) numer Kibica określony na Karcie,
d) powód wystąpienia z reklamacją,
e) datę okoliczności przywoływanych w reklamacji,
f) datę złożenia reklamacji.
16.3. Na żądanie Klubu Kibic zobowiązany jest udzielić dodatkowych informacji, które są niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
16.4. W przypadku zniszczeń na Karcie Standardowej, nie wynikających z wad materiału z jakiego wykonana jest Karta Standardowa, uniemożliwiających identyfikację nadrukowanych na niej danych lub wizerunku Kibica, Kibic zobowiązany jest do wyrobienia duplikatu Karty na własny koszt.

17. rozpatrywanie reklamacji
Klub rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia przez Kibica. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest Kibicowi w formie pisemnej na adres korespondencyjny podany w reklamacji lub na adres podany we wniosku o wydanie Karty albo w postaci elektronicznej za pomocą poczty e-mailem (jeśli był podany).


Część V - Dane Osobowe


18. Administrator danych osobowych
18.1. Administratorem danych osobowych podanych w punkcie 7 powyżej lit. b) i c) jest NFC4Mobile S. A. z siedzibą w Warszawie, adres: Ludwika Narbutta 32 lok. 2, 02-541 Warszawa.
18.2. Administratorem danych osobowych, podanych punkcie 6.3, 6.4, 8.3 i 8.4 powyżej jest Legia Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łazienkowska 3, 00 - 449 Warszawa oraz Ekstraklasa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa.
18.3. Wnioskodawca lub Kibic uprawnieni są do wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych gromadzonych przez w/w podmioty.


Część VI – Postanowienia końcowe


19. wstrzymanie pracy systemu
Klub zastrzega, iż może czasowo wstrzymać funkcjonowanie systemu obsługującego Karty bez wcześniejszego informowania o tym fakcie, w szczególności w związku z konserwacją systemu teleinformatycznego, wprowadzaniem zmian w systemie, podejmowaniem działań mających na celu zapobieżenie szkodom Klubu lub osób trzecich.

20. zmiany regulaminu
20.1. Klub zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnej przyczyny, za którą rozumie się w szczególności:
a) konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, wymagań organizatorów rozgrywek, organizatorów imprez masowych, właścicieli i użytkowników obiektów sportowych;
b) wprowadzenie zmian organizacyjnych w zakresie procedury składania wniosków o wydanie Karty,
c) wprowadzenie zmian w zakresie technologii funkcjonowania Karty, w tym jej funkcjonalności.
20.2. W przypadku zmiany Regulaminu, poinformowanie o zmianie i udostępnienie nowego Regulaminu nastąpi za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Klubu www.legia.com.
20.3. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia poinformowania przez Klub o wprowadzonych zmianach do Regulaminu w sposób opisany w punkcie 20.2 powyżej, Kibic nie złoży wniosku o unieważnienie Karty, uznaje się, że Kibic zaakceptował zmianę Regulaminu.

21. prawo właściwe
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego. Regulamin usług MyWallet i szczegóły dotyczące tej usługi dostępne są w punktach sprzedaży T-Mobile oraz na stronie internetowej www.t-mobile.pl

22. wejście w życie
Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 września 2013 r.

 


Załącznik nr 1 do Regulaminu Mistrzowskiej Karty Kibica Legii Warszawa
Procedura rejestracji użytkownika mobilnej Karty Kibica


1. Rejestracja użytkownika w systemie.

Użytkownik rejestruje się na stronie www.4tap.pl/legia podając adres email, hasło i kod obrazkowy. Jeżeli istnieje już takie aktywne konto proponowana jest opcja zalogowania lub resetowania hasła. Przed potwierdzeniem rejestracji należy zapoznać się z Regulaminem Mistrzowskiej Karty Kibica Legii Warszawa i zaakceptować go poprzez zaznaczenie boxa pod kodem obrazkowym.System wysyła link aktywacyjny na podany adres email. Dopóki konto jest nieaktywne możliwe jest wielokrotne wysyłanie linku aktywacyjnego.

 


Po potwierdzeniu rejestracji w otrzymanym mailu (poprzez kliknięcie linku) konto jest aktywowane.


2. Logowanie się użytkownika w systemie.

W celu zalogowania się użytkownik podaje adres email i hasło. Jeżeli są poprawne użytkownik zostaje zalogowany. Jeżeli hasło jest niepoprawne proponowana jest opcja ponownej próby rejestracji lub resetowania hasła. Dostępna jest ograniczona ilość prób w zadanym okresie czasu - po jej wyczerpaniu należy zresetować hasło.
3. Wprowadzenie danych użytkownika

Zalogowany użytkownik wprowadza numer telefonu, na którym chciałby zarejestrować Kartę MobilnąNr telefonu zostaje zweryfikowany na podstawie kodu aktywacyjnego, który zostaje wysłany do użytkownika SMSPo poprawnym wprowadzeniu otrzymanego smsem kodu otrymamy na ekranie informację potwierdzajacą przypisanie w systemie nr telefonu do użytkownika. Należy wcisnąć przycisk „Dalej“, aby przejść do wprowadzania danych niezbędnych do wyrobienia Karty Mobilnej.

4. Wprowadzenie danych użytkownika.

We Wniosku niezbędne jest podanie nr PESEL, imię i nazwisko. Pozostałe dane nie są wymagane do poprawnego wypełnienia Wniosku. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest również podanie we Wniosku danych opiekuna ustawowego: nr PESEL, imię i nazwisko.
Osoby, które chcą wydrukować Wniosek do rejestracji Karty Mobilnej niezbędny do złożenia w POK, powinny zaznaczyć pierwszy box pod polem nazwisko. Kolejne boxy służą do umieszczenia we Wniosku kolejno adresu e-mail i numeru telefonu.Po poprawnym wprowadzeniu danych należy je sprawdzić i zatwierdzić przyciskiem „Zapisz“.
Po zapisaniu danych użytkownika pojawi się ekran z wprowadzonymi danymi osobowymi. W przypadku błędów dane można poprawić poprzez wciśnięcie napisu „Edycja“.
W przypadku zaznaczenia boxa z opcją wydruku poprzez stronę NFC4Mobile Wniosek należy wydrukować klikając na link „wniosek o wydanie Mobilnej Karty Kibica“.

UWAGA!
Wydrukowany wniosek należy osobiście złożyć w Punkcie Obsługi Kibica (POK) przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie i podpisać go w obecności pracownika Klubu.

W przypadku braku zgody na wypełnienie wniosku przez stronę NFC4Mobile należy udać się do POK i na miejscu wypełnić wniosek.W POK nastąpi aktywacja Karty Mobilnej na smartfonie użytkownika.

W celu ukazania karty na wyświetlaczu telefonu, po dokonaniu poprawnej aktywacji Karty Mobilnej,należy wcisnąć ikonę MyWallet a następnie wybrać z dostępnych kart Kartę Mobilną Legii Warszawa. Jesli wokół Karty Mobilnej nie ma zielonej obwódki Karta jest nieaktywna.Kliknięcie w Kartę Kibica spowoduje wyświetleni Karty Mobilnej. Przed podejściem do bramki trzeba pokazać Kartę Mobilną poprzez naciśnięcie ikonki „i“. Po naciśnięciu ikony na wyświetlaczu telefonu pojawi się Karta Mobilna.


Załącznik nr 2 do Regulaminu Mistrzowskiej Karty Kibica Legii Warszawa
Procedura kontroli karty mobilnej
 

Postępowanie Kibica posiadającego Kartę Mobilną w przypadku wejścia na Stadion i kontroli:
1. Kibic, posiadacz Karty Mobilnej, zobowiązany jest przy wejściu na Stadion (przed podejściem do kołowrotków systemu dostępowego) do uruchomienia aplikacji prezentującej Kartę Mobilną i przyłożenia jej do czytnika analogicznie jak w przypadku Karty Standardowej oraz do zaprezentowania wyświetlanej karty pracownikowi ochrony w celu potwierdzenia tożsamości. W przypadku kontroli Karty Mobilnej już po wejściu na imprezę masową Kibic powinien uruchomić aplikację prezentującą Kartę i zaprezentować ekranu Smartfonu pracownikowi ochrony. Poprzez przyłożenie ręcznego czytnika pracownik ochrony uzyska informacje znajdujące się na emulowanej Karcie Mobilnej i potwierdzi jej autentyczność.

Stan po uruchomieniu przez Kibica

Strona informacyjna

Ta strona używa plików cookie, w celu lepszego dopasowania do potrzeb użytkowników Zapoznaj się z naszą Polityka prywatności.

  
EU Cookie Directive Module Information